Cookies: Denne side anvender ikke Cookies til statistik og indstilling. Vi respekterer privatlivets fred.   

up date 20-07-2024     

Velkommen ombord i et

passioneret maritimt fællesskab


Grenaa Marineforening er Norddjurs  lokale Marineforening.

hjemmehørende i eget hus på

Klitvej 2 Grenaa


Vi er en del af noget større

Medlemskab


Danmarks / Grenaa Marineforening støtter op om vort Søværn og “Det blå Danmark”, og går ind for et troværdigt forsvar, der kan håndhæve Danmarks suverænitet til lands og til søs. Som medlemmer af foreningens afdelinger kan, efter bestyrelsens godkendelse, optages myndige danske mænd og kvinder:


Der er eller har været tjenstgørende i Søværnet eller Marinehjemmeværnet 
eller

Der er eller har været ansat i handelsflåden, fiskeriet, eller som nærer interesse for orlogs- eller handelsflåden  og dermed beslægtede erhverv.


 Marinehjemmeværnet: Efter afsluttet grunduddannelse.


 Handelsflåden: Med søfartsrelateret uddannelse begrænset til officerer, skibsassistenter, skibskokke, samt erhvervsfiskere.

Medlemsfordele

Mødestedet for kammeratligt samvær om den fælles maritime passion – et sted med mere end 100 års righoldig maritim historie

Chancen for møde gamle kammerater/kollegaer du ikke har haft kontakt med i længere tid og genopfrisk de mange gode historier til fælles glæde

Møde nye mennesker og knyt nye bånd og få nye udfordringer

Vær med til at støtte op om rekrutteringen til Søværnet og søfart med den gode historie

Bliv en aktiv del af Fremtidens Marineforening

Deltag i og bidrag med dine erfaringer til foredrag og debatter om maritime emner samt mange festlige arrangementer

Historen om hvorfor der er en

Marineforening.  læs den her

Landsforeningens blad hedder

Under Dannebrog  læs det her

samtlige numre fra 1913 - 2023

Formål

I foreningens formålsparagraf, der i hovedtræk har stået uændret siden stiftelsen i 1913, hedder det:

Foreningens formål er at styrke nationens interesse for søværnet og søfarten, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personer, der er eller har været tjenstgørende under Orlogsflaget, ansat til søs eller nærer særlig interesse for det maritime miljø.

Marineforeningen retter sig således mod hele “det maritime Danmark”. Foreningen optager desuden personer, der uden at have gjort tjeneste i Søværnet, Marinehjemmeværnet og/el. Handels- el. Fiskeriflåden, nærer interesse for disse, herunder beslægtede erhverv, og som i øvrigt har nærmere tilknytning hertil.

Marineforeningen arbejder ud fra den erkendelse, at Danmark er en maritim nation, hvis historie altid har været betinget af et troværdigt søforsvar, der kan hævde landets suverænitet. Hertil kommer, at den danske handelsflåde hører til en af de mest moderne og effektive i verden, hvilket ligeledes er medvirkende til at tegne det maritime Danmark.

Marineforeningen har derfor gennem hele sin historie haft et tæt og godt samarbejde med søværnet og søfarten.

Marineforeningen lægger vægt på at bevare “god orlogsskik” og at videreføre de gode maritime traditioner.

Således har foreningen fra starten haft en særlig ministeriel tilladelse til at føre orlogsflaget med foreningens emblem i øverste stangfelt og hejst på flagspil, og alle møder og sammenkomster i de lokale marineforeninger indledes altid med, at orlogsflaget bliver hejst, hvorefter der afsynges 1. vers af “Kong Christian”, hvilket afspejler foreningens store respekt for fædreland, kongehus og søværn. En anden god orlogsskik er, at man i afdelingerne plejer det gode kammeratskab, som er kendetegnende for folk, der har gjort tjeneste i søværn og handelsflåden.

åbningstider:

Tirsdag      -      Fredag       -   Søndag
 11-13     -    15.30 - 17    -    13 -16